Бауырмал қазақ елінен бақытымды таптым

Наурыз түркі тілдес халықтардың ортақ мейрамы. Ол ғасырлар бойы жалғасқан ата-бабаларымыздан қалған салт-дәстүр. Наурыз жыл сайын халық арасында үлкен сезіммен тойланып, ұлықталып жатады. Мен өзімнің осыдан 30 жыл бұрын Көкшетау қаласына студент болып келіп, тұрақтап қалғанымды ерекше сезіммен айтқым келеді.

Көкшетаудың жұпар ауасы мені өзіне бірден баурап алғаны соншалық,  менің алғаш студент болып келген кездерім, заманның өте бір қиын уақытына тап келсе де, ештеңеге мойымай, еңбектенуді мақсат тұттым.Қазақстанның беделді жоғары оқу орындарының бірі – ШоқанУәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінен информатика пәнінің мұғалімі мамандығын алып шықтым. Бүгінде осы Көкшетау қаласында отбасыммен тұрып жатырмын. 2012 жылдан құрылған қазақ-түрік достық қоғамдық бірлестігін он жылдан бері басқарып келемін.

Қашанда қоғамның дамуына нақты үлесімді қосып, аймақтық ауқымда әлеуметтік, мәдени жұмыстарға және қайырымдылық акциялары мен тұрмысы төмен отбасыларға қамқорлық жасау іс-шараларына барынша қатысып тұрамын. Сондай-ақ, қаладағыалғашқыалкогольсізқоғамдықтамақтандыруорталығы «Атажұрт» мейрамханасына басшылық етемін. Әрине, мен алғаш алкогольсіз мейрамхана ашқанда оңай болмады. Көптеген қиындықтарға тап болдым. Өйткені, өзеліңемес, Көкшетауда өз бизнесіңді жолға қою айтуға оңай еді. Алайда, мен осында өз бизнесімд іашып, кездескен қиындықтарды отбасыммен бірге жеңіпш ықтым. Менен кейін көптеген ішімдіксіз мейрамхана мен дәмханалар ашылды. Мен мұны алғашқыларды ңбірі болып ашқанымды мақтаныш тұтамын.

Екіелдіңдостыққатынасыннығайтубағытындастуденттердің тәжірибе алмасубағдарламасыбойыншаоқуғакелген 21 студенттіңішіндеөзімнің де болғанымаөтеқуаныштымын. «Бұлменіңбасымақонғанбақ» дер ем. Жан жарыммен де осы университетте оқыпжүріп, отбасынқұрдым.

Иә, ол 1990 жылдардың басы болатын. Ел үшін өте бірқиынуақытболды, электрқуатыұзаққасөнетін. Жұмыссыздық, дүкендердіңсөрелері бос. Қазіргігемүлдеұқсамайтын. БүгінгітәуелсізҚазақстанменіңкөзалдымыздадамып, көркейді. Қиындықтарменқатар, қуаныштысәттеріміз де көбейді.  Мұндағыадамдардыңбәрібізгетуыстайболыпкетті. Қазақстан біздіңсүйіктіОтанымызғаайналды. Болашаққаарналғанбарлықжоспарларымыз тек осы жерменғанабайланыстыекенінүлкенсенімменайтааламын. Түрікэтномәдениорталығынқұруидеясыбұрыннанкөкейімдежүрген,  ол 2012 жылыжүзегеасты.  Жалпы, бұлбастамаммағанжәнеменіңбалаларымаүлкенжетістіктерәкелді деп айта аламын. Жаңажобамқазақ-түрікмәдениеті мен достықорталығынадегенризашылығымдыеселейтүсті. АлғашындаҚазақстанхалқыАқмолаассамблеясыныңкөмегіменШ.УәлихановатындағыКөкшетаумемлекеттікуниверситетіндетүріктілініңоқукабинетіашылды. Қазірбалалар мен жастарДостықүйінежиналып, оқу, демалу, концерттерөткізушараларынұйымдастыруда. Жылдаросылайөтіпжатыр. Бүгіндеқазақтыңұлттықмәдениеті мен әдет-ғұрыптарыннасихаттауүшінТүркияқалаларыныңбіріндеқазақтілі мен мәдениетіорталығы да ашылды.

Көкшетаудақазақ-түрікансамблішығармашылықпенсәттідамыпкеледі, екітілдесөйлейтінжасөнерпаздарбір-біріменжақынырақтанысуғазормүмкіндікалды. Өзімтөрттілдесөйлейміндепайтааламын. Ұлтым түрікболса да жұбайыморыс, олағылшынтілініңмаманы. Ал, Қазақстан – меніңсүйіктіОтанымболғандықтан, қазақтілінөтежақсыбілемін. Балаларым да бірнешепәнолимпиадаларыныңжеңімпаздары. Олардыүйдеата-анамызтүріктілінеүйретеді. Отбасындағыдәстүрлерменқоса, түрік, орыс, қазақ, ағылшынтілдерінқұрметтейтінім де, сондықтан.

Сөзімнің соңында егер осы ұлтты, ел мен жерді сыйласа, ешкімді өзегінен теппейтін өзімнің осындай жетістіктерге жетуім, ынтымағы мен бірлігі жарасқан Тәуелсіз Қазақстанның арқасы екенін және  абырой, бақыттың еңбекпен келерін баса айтқым келеді.

Фатих ЭКИДЖИ,

Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясы жанындағы «Қазақ-түрік мәдениеті мен достығын дамыту орталығы»

қоғамдық бірлестігінің төрағасы.

 Суретті түсірген Берік ЕСКЕНОВ.

Loading

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Өзге де жаңалықтар